FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (2024)

In Facto wordt regelmatig aandacht besteed aan facility management in de gezondheidszorg. We hebben de meest opvallende artikelen van de laatste maanden hieronder op een rij gezet.

Inhoud

 • Amsterdam UMC: lof voor de medewerkers
 • Erasmus MC: Herwaardering van de facilitaire organisatie
 • Eten en drinken in de ouderenzorg: Pieter van Foreest
 • Eten en drinken in het ziekenhuis: Flevo Ziekenhuis
 • Eten en drinken in het ziekenhuis: Martini Ziekenhuis
 • Gastvrijheid bij Prinses Máxima Centrum in Utrecht
 • Ontvangst patiënten Martini Ziekenhuis in Groningen
 • Parkeerterrein brengt geld op bij zorginstelling Laurens
 • Online kunstwandeling UMC Utrecht
 • Nachtwacht on tour

Facility Management in de gezondheidszorg tijdens corona

Het was de afgelopen twee jaar alle hens aan dek voor de afdelingen bezig met Facility Management in de gezondheidszorg.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (1)

>> Amsterdam UMC:lof voor de medewerkers

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Zo blikte Leo de Haan, directeur Facilitair van het Amsterdam UMC, in een interview terug op deze roerige coronaperiode, met snel handelen, aanpassen, procedures en draaiboeken schrijven en eind 2020 natuurlijk ook nog het personeelstekort.
De Haan was vol lof over zijn medewerkers: ‘Iedereen heeft vanaf het begin van de crisis veel gegeven, dat heeft me echt geraakt. Er was echt een besef dat we alles op alles moesten zetten om de zorg te ondersteunen.’

Lees het artikel: Directeur Facilitair Amsterdam UMC: ‘In een crisisperiode zie je het teamgevoel enorm toenemen’

>> Erasmus MC: Herwaardering van de facilitaire organisatie

Ook zijn collega Ineke Veenstra, directeur Inkoop en Facilitair van het Erasmus MC blikt in Facto terug op de coronaperiode. Ze ging in op de can do-mentaliteit, de problemen in de suply chain en de steile leercurve die werd doorlopen.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (2)

Terugkijkend heeft Veenstra beslist een herwaardering van de zorg gevoeld, net als een herwaardering van de facilitaire organisatie achter de zorg. “Facilitair had veel meer impact en stond nu ook in de frontlinie, vlak achter maar soms ook naast de zorgmedewerkers. We maakten het ‘gevecht’ mede mogelijk en dat vervult ons met trots.”

Lees het artikel:

Eten en drinken in de zorg

Vanzelfsprekend is alles rondom eten en drinken in de gezondheidszorg van groot belang.

>>

Eten en drinken in de ouderenzorg: Pieter van Foreest

Hoe dat er in een zorginstelling aan toe gaat vertelde Fons van Hoek, kwartiermaker facilitair bedrijf bij ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest. In het kader van een nieuwe visie op eten den drinken os een aanbesteding in de markt gezet. Op zoek naar een leverancier van eten en drinken die beter bij die visie past. Dat traject, begin 2021 is gestart, loopt bijna ten einde.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (3)

Van Hoek vertelt over de visie 'Eten zoals thuis', het partnerschap met de leveranciers en de belangrijke rol van de gastvrouwen en -heren. Van Hoek: 'Naast een signaleerfunctie weten de gastvrouwen hoe het eraan toegaat op de afdeling en leiden zij de eetmomenten in goede banen. Zij weten welke bewoners bepaalde diëten of rituelen hebben en spelen flexibel in op de dagelijkse praktijk.'

Lees het artikel: Zorgorganisatie Pieter van Foreest: “Wij willen koken zoals je thuis in het gezin doet”

>> Eten en drinken in het ziekenhuis: Flevo Ziekenhuis

Arthur Kolks, ten tijde van het interview nog Hoofd Gastvrijheid van het Flevo Ziekenhuis in Almere, gaf in een interview inzicht in het nieuwe voedingsconcept dat het ziekenhuis in 2021 heeft geïntroduceerd. De patiënt krijgt meer regie over wat hij wil eten en wanneer hij dat wil doen. Uiteraard voor zover dat past binnen zijn dieet.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (4)

Er zijn zes eetmomenten per dag: drie hoofdmomenten (ontbijt, lunch, diner) aangevuld met drie rondes waarin smakelijke eiwitrijke tussendoortjes worden geserveerd. Die rondes zijn van 10.00 tot 11.00, van 14.30 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Voor het ontbijt wordt in de nieuwe situatie gewerkt met een rollende keuken.De lunch en diner worden ‘à la carte’ uitgeserveerd.

>>

Eten en drinken in het ziekenhuis: Martini Ziekenhuis

Overigens is ook het Martini Ziekenhuis in Groningen onlangs overgestapt op

zes eetmomenten per dag.

Lees het artikel: Nieuw voedingsconcept Flevoziekenhuis: ‘Zesmaal per dag een feestje voor de patiënt’

Duurzaamheid en afvalvermindering

Net als in andere organisaties krijgt in ziekenhuizen en zorginstellingen duurzaamheid veel aandacht. Zo is bijvoorbeeld:

 • het Amsterdam AMC overgestapt van wegwerp OK-mutsen op wasbare OK-mutsen (60 procent minder CO2-uitstoot),
 • heeft het UMCG Groningen een pilot gedaan met avalafscheiding op het operatiecentrum en een intensive careafdeling. Resultaat: 600 kilo plastic verzameld voor recycling
 • En zorgt het gebruik van herbruikbare isolatiejassen en mutsen voor OK's en andere afdeling voor minder ziekenhuisafval.

Gastvrijheid in de zorg

>> Gastvrijheid bij Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Het is belangrijk om tegenover gasten, patiënten en medewerkers in de zorg een gastvrije houding te tonen.
Hoe het Prinses Maxima Centrum in Utrecht dat doet vertelt Claudia Alflen, Manager Facilitair Bedrijf van het Prinses Máxima Centrum samen met Laura de la Mar en Esther Fijnekam-van Blitterswijk in het artikel Gastvrije zorg, zo doet Prinses Máxima Centrum dat.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (5)

Samen met twee co-auteurs behandelt ze het 4P-model dat bij het Máxima vooral wordt gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve serviceconcepten, waar de behoefte van de patiënt centraal staat. In het model van 2008 zijn de 4P’s, processen, plaats, persoon en product, van belang voor het ontwikkelen van een gastvrijheidsbeleving. Op basis van nieuwe inzichten is dat model inmiddels vernieuwd, met onder meer toevoeging van gastvrij leiderschap.

>> Ontvangst patiënten Martini Ziekenhuisin Groningen

Een ander ziekenhuis namelijk het Martini Ziekenhuis zet ook in op gastvrijheid. Daartoe heeft het ziekenhuis een nieuwe manier bedacht om patiënten te ontvangen. Dat gebeurt in de Opname Lounge en niet op de verpleegafdeling.
‘Ik vind het een revolutionaire verandering. Zowel vanuit de patiënt geredeneerd als vanuit de mogelijkheden om de zorg betaalbaar te houden’, vertelt een trotse Jos Nijhof, directeur Facilitair Bedrijf bij het ziekenhuis.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (6)

Het voordeel van de nieuwe manier van ontvangst is dat de patiënt pas veel later in een bed komt te liggen. Nijhof: ‘Ik vind dat we als ziekenhuis nog veel te klein denken over deze verandering, die al zeg ik het zelf best revolutionair is.'

Parkeren

>> Parkeerterrein brengt geld op bij zorginstelling Laurens

Kan je het zo organiseren dat je partkeerterrein geld oplevert in plaats van dat het geld kost? Uit een interview met Rop Spanjaard en Edwin Bodaan van zorginstelling Laurens blijkt dat dat inderdaad mogelijk is.
Ze gingen de samenwerking aan met ParkBee en Toogethr en stellen het parkeerterrein van Laurens aan de Binnenweg in hartje Rotterdam niet alleen open voor medewerkers, maar ook voor publiek. En dat loont.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (7)

Daniël Mens van ParkBee: “Eigenlijk is ons concept heel simpel. We brengen eerst het aantal parkeerplaatsen in kaart, als input voor ons reserveringssysteem en digitaliseren het parkeerproces voor medewerkers van Laurens. Zij zijn als eerste aan de beurt. De capaciteit die overblijft stellen we beschikbaar aan de gebruikers van de parkeerapps.”

Lees het artikel: Rop Spanjaard (Laurens): “Parkeerterreinen brengen nu geld op, in plaats van dat ze een kostenpost en last zijn”

Facility management in de gezondheidszorg: kunst

>> Online kunstwandelingUMC Utrecht

Als het gaat om facility management in de gezondheidszorg mag het onderwerp 'kunst' natuurlijk niet ontbreken. Immers, in veel zorginstellingen wordt ook aandacht besteed aan kunst. Maar patiënten die niet uit bed kunnen hebben aan schilderijen aan de muur helaas niets. Daarom heeft het UMC Utrecht de mogelijkheid geschapen de kunstwandelingen online te doen.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (8)

Op een vernieuwde webpagina zijn dezelfde kunstwerken als in de al bestaande, fysieke wandelingen te bezichtigen. Jona van Zetten: “De vernieuwde webpagina biedt de mogelijkheid om de informatie over de kunstcollectie uit te breiden, wat we een mooie toevoeging vinden.” Ook zijn er vragen aan de online kunstroute toegevoegd. “Het geeft een extra ingang om de kijker aan het denken te zetten, bijvoorbeeld: ‘Welke titel zou u geven aan dit kunstwerk?’ of ‘In welke ruimte bevindt zich deze stripheld?”.

>> Nachtwacht on tour

En ook leuk is de Nachtwacht on tour, een samenwerking tussen het Rijksmuseum en Philips speciaal voor verpleeghuizen, seniorencomplexen en ziekenhuizen. Het is bedoeld om mensen voor wie het in deze periode niet mogelijk is om op pad te gaan in de gelegenheid te stellen om toch musea zoals het Rijksmuseum te bezoeken.

FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (9)

Zo is het mogelijk om voor enkele weken een levensgrote replica van 'De Nachtwacht' ten toon te stellen en/of een replica van het Joods Bruidje (dat normaal gesproken in De Teekenschool in het Rijksmuseum hangt).

Ook interessant om te lezen

 • 9 tips voor gastvrijheid in de zorggastvrijheid
 • Margot van Leijen Directeur Zorg bij EW Facility Services
 • Pieter Zeilstra van start als Hoofd Facilitair bedrijf Bravis ziekenhuis
 • Eerste elektrische ziekenhuis komt in Meppel
 • Ziekenhuizen op koers met verduurzaming
FM in de gezondheidszorg: de meest gelezen artikelen op een rij (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6278

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.