Info Rotterdam - Kim Nederland (2024)

Massagesalon Kim is inmiddels een ruim begrip geworden in de wereld van de Erotische massages. In een ongedwongen sfeer bieden wij u als drukke zakenman een stukje ontspanning aan op hoog niveau.

De massagesalon is uitgegroeid tot een bron van inspiratie voor een ieder die een prikkelende dimensie wil toevoegen aan zijn of haar lifestyle. De dames bieden u las liefhebber een stukje paradijs in diverse daarvoor ingerichte suites. Wat kan varieren van een spannende erotische olie massage tot een uitgebreide aqua massage met eventueel als extra dimensie een heerlijk bubbelbad .
Voor de man die van een stoute uitdaging houd ! Ook die wensen zullen wij met een ondeugende lach in vervulling laten gaan.

Massagesalon Kim kent geen drempels . Ook echtparen zijn van harte welkom. Masseuses met een passie voor zowel man als vrouw laten u kennis maken met hun erotische massages met al haar facetten. Massagesalon Kim staat niet alleen voor masseren maar bij een juiste klik zal de dame net dat stapje verder gaan.

Eigenlijk hebben wij er geen woorden voor…
Kom en ontdek het zelf…
Laat u verwennen in pure gezelligheid zonder fratsen en met de mooiste masseuses, de mooiste muziek en de mooiste momenten van de dag. Mocht u speciale wensen hebben, laat het ons dan weten! Wij doen er alles aan om u stoutste fantasieën waar te maken!!

Massagesalon Kim in Rotterdam is 7 dagen per week geopend : van maandag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur s’morgens tot 22.30 uur ’s avonds . Op zondag zijn onze openingstijden vanaf 12.00 tot 22.30 uur ’s avonds

Wij zijn gevestigd op de Admiraal de Ruyterweg 42 A . 3031 AD Rotterdam
Voor de klanten die meer privacy willen kunt U via de achter ingang binnen komen die is gevestigd op de Jonker Franshof 16 .
Telefonisch zijn wij gedurende de openingstijden tijden te bereiken en wel op het volgende nummer : 010-4048953.

Wij hebben voldoende parkeergelegenheid. Voor de man die van net iets meer discretie houdt is er voldoende mogelijkheid om achter ons pand te parkeren dit is de Jonker Franshof. U vindt daar dan ook onze achteringang. Bel even op als bent gearriveerd en onze charmante receptioniste zal ervoor zorgen dat u meteen naar binnen kunt. Ook hebben wij gratis parkeren voor de deur in Rotterdam, onthoud uw parkeerzone + kenteken.

Betaling kan geschieden met contant geld, pinnen of creditcard.
Voor betaling met creditcard voegen we een toeslag van 10% toe. Betalingen per creditcard worden altijd discreet verwerkt.
Onze naam verschijnt niet op uw creditcardrekening.

Massage salon Kim has become a broad concept in the world of Erotic massages. In a relaxed atmosphere we offer you as a busy businessman a piece of relaxation at a high level.

The massage salon has become a source of inspiration for anyone who wants to add a stimulating dimension to his or her lifestyle. The ladies offer you lovers a piece of paradise in various suites. This can vary from an exciting erotic oil massage to an extensive aqua massage with an optional bubble bath. For the man who likes a naughty challenge! We will also fulfil those wishes with a naughty smile.

Massage salon Kim knows no thresholds. Married couples are also very welcome. Masseuses with a passion for both men and woman will introduce you to their erotic massages with all its facets. Massage salon Kim is not just for massaging, with a correct click the lady will go just that step further.

Actually we have no words for it….
Come and discover it yourself…
Be pampered in pure cosiness without frills and with the most beautiful masseuses, the most beautiful music and the most beautiful moments of the day. If you have special requests, please let us know! We will do everything we can to make you realise your wildest fantasies!!

Massage salon Kim in Rotterdam is open 7 days a week: from Monday to Saturday from 11.00 in the morning till 22.30 in the evening. On Sundays our opening hours are from 12.00 to 22.30 in the evening

We are located at the Admiraal de Ruyterweg 42 A. 3031 AD Rotterdam
For customers who want more privacy you can enter via the rear entrance which is located at Jonker Franshof 16.
By phone we can be reached during the opening hours and on the following number: 010-4048953.

We have plenty of parking. For the man who likes just a bit more discretion there is enough opportunity to park behind our building this is the Jonker Franshof. You will also find our back entrance there. Call us as soon as you arrive and our charming receptionist will ensure that you can go straight in. We also have free parking in Rotterdam, remember your parking zone and licence plate.

Payment can be made with cash, debit card or credit card.
For payment by credit card, we add a 10% surcharge. Payments by credit card are always processed discretely.
Our name does not appear on your credit card account.

Info Rotterdam - Kim Nederland (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 6322

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.